Wat moet ik meenemen of opsturen?

DE MEEST GESTELDE VRAAG OVER DE AANGIFTE INKOMSTENBELASTING

Wat moet ik meenemen of opsturen?

Ondernemers Particulieren
Voor ingevulde aangiftegegevens van de belastingdienst (kan met DIGID)
jaaropgave werkgever of uitkeringsinstantie
jaaropgave uitkering Arbeidsongeschiktheidsverzekering
jaaropgave ontvangen (jaarlijkse) subsidie op eigen woning
jaaropgave freelance werk (resultaat uit werkzaamheden)
kosten free lance werk (resultaat uit werkzaamheden)
zoals:
kantoorbenodigdheden, porti, telefoonkosten, reiskosten,
zakelijke kilometers, aanschaf apparatuur (datum & bedrag aanschaf)
waarde bezittingen en schulden resultaat uit werkzaamheden
(debiteuren, apparatuur)
jaarstukken onderneming:
balans, verlies en winstrekening (vergelijkende cijfers)
urenverantwoording > 1225 uur per jaar, vooral van belang voor
kleinere ondernemers
kopie modelovereenkomst bij z.z.p. (VAR is vervallen)
vermogensvergelijking;specificatie investeringen (met datum)
(nog) te verrekenen verliezen eerdere boekjaren
betaalde (voorlopige) aanslagen Inkomstenbelasting en premie ZVW
 reeds opgebouwde FOR (fiscale oudedags reserve)
ontvangen alimentatie
naam en adres van ex
uitgaven inkomensvoorzieningen :
betaalde lijfrente premies
aangroei pensioen bij werkgever
jaarruimte en reserveringsruimte op basis vorig jaar
particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringspremies
aftrek eigen woning
woz beschikking (wijzigt elk jaar)
jaaropgave hypotheek (hoofdsom en betaalde rente)
betaalde erfpacht
indien eerste jaar:
afrekeningsnota notaris van aankoop
taxatienota
nota’s verbouwingskosten indien meer is geleend dan aankooprijs
Als bij tussentijdse oversluiting hypotheek  een hoger bedrag wordt geleend:nota’s verbouwingskosten onderhoud of verbetering
verkoop eigen woning en aankoop nieuwe:
afrekeningsnota verkooptransactie in verband met de bijleenregeling
zie ook de tips
persoonsgebonden aftrek
monumentenaftrek
eigen woning
bewijs dat het een monument is krachtens art. 6 en 7 van de monumentenwet
1988 (rijksmonumentenregister) monumentnummer
kosten onderhoud monument (80% aftrek zonder drempel)
zie ook de tips
ziektekosten en overlijden (summier):
niet vergoede medicijnen op doktersvoorschrift
hulpmiddelen, zoals steunzolen, hoorapparaat (onder voorwaarden aftrekbaar),
aangepast schoeisel, kunstgebit, blindenstok,  e.d.
kosten vervoer naar specialisten (kopie afsprakenkaart)
dieet op medisch voorschrift
niet vergoede deel tandartskosten, huisartskosten,fysiotherapie e.d.
studiekosten en andere scholingsuitgaven (indien geen recht op studiefinanciering):
kosten van opleiding voor beroep:
college- en lesgeld
cursusgeld
lesmiddelen
promotiekosten
er geldt een drempel van € 250
aftrekpost ontvangen financiering minus studiekosten is vervallen met ingang van schooljaar 2015-2016
giftenaftrek
specificatie gedane giften aan goedgekeurde instellingen
Raadpleeg de ANBI lijst via de website: http://www.belastingdienst.nl/
aangewezen algemeen nut beogende instellingen
zie ook de tips
kosten levensonderhoud kind
Deze aftrekpost is vervallen met ingang van 2015
betaalde alimentatie
bedrag, naam, adres, postcode en woonplaats
geboortedatum van ex-partner en B(urger)S(ofi)N(ummer).
BOX 3
jaaropgave saldi privé en spaarrekeningen
1 januari geldt als peildatum. jaaropgave maatschappelijke beleggingen en durfkapitaal
jaaropgave aandelen en beleggingen met inhouding dividendbelasting
overige vorderingen en contant geld
hypothecaire vorderingen
renteloze vorderingen (o.a. saldi VVE)
woz waarde tweede woning
bedrag ontvangen huur bij verhuur woning kan waarde in Box 3 volgens tabel verlagen
jaaropgave vrijgesteld deel kapitaalverzekeringen
jaaropgave niet vrijgesteld deel kapitaalverzekeringen
vruchtgebruik (eigen) woning
schulden (hypotheek 2e woning, visa, flexkrediet e.d.)