Wat moet ik meenemen of opsturen?

DE MEEST GESTELDE VRAAG OVER DE AANGIFTE INKOMSTENBELASTING

Wat moet ik meenemen of opsturen?

Ondernemers Particulieren
Voor ingevulde aangiftegegevens van de belastingdienst (kan met DIGID)
jaaropgave werkgever of uitkeringsinstantie
jaaropgave uitkering Arbeidsongeschiktheidsverzekering
jaaropgave freelance werk (resultaat uit werkzaamheden)
kosten free lance werk (resultaat uit werkzaamheden)
zoals:
kantoorbenodigdheden, porti, telefoonkosten, reiskosten,
zakelijke kilometers, aanschaf apparatuur (datum & bedrag aanschaf)
waarde bezittingen en schulden resultaat uit werkzaamheden
(debiteuren, apparatuur)
jaarstukken onderneming:
balans, verlies en winstrekening (vergelijkende cijfers)
urenverantwoording > 1225 uur per jaar, vooral van belang voor
kleinere ondernemers
startdatum onderneming en nummer Kamer van Koophandel
specificatie investeringen (met datum)
(nog) te verrekenen verliezen eerdere boekjaren
betaalde (voorlopige) aanslagen Inkomstenbelasting en premie ZVW
 reeds opgebouwde FOR (fiscale oudedags reserve) Opbouw is afgeschaft met ingang van 2023!
ontvangen alimentatie
naam en adres van ex
bedrag alimentatie
uitgaven inkomensvoorzieningen :
betaalde lijfrente premies (polisnummer en/of bancair rekeningnummer)
aangroei pensioen bij werkgever
jaarruimte en reserveringsruimte op basis vorig jaar
particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringspremies (polisnummer )
aftrek eigen woning
woz beschikking (wijzigt elk jaar)
jaaropgave hypotheek (hoofdsom en betaalde rente)
betaalde erfpacht (ook bij verhuurd pand)
indien eerste jaar:
afrekeningsnota notaris van aankoop
taxatienota
nota’s verbouwingskosten indien meer is geleend dan aankooprijs
Als bij tussentijdse oversluiting hypotheek  een hoger bedrag wordt geleend:nota’s verbouwingskosten onderhoud of verbetering
verkoop eigen woning en aankoop nieuwe:
afrekeningsnota verkooptransactie in verband met de bijleenregeling
zie ook de tips
ziektekosten en overlijden (summier):
niet vergoede medicijnen uit apotheek op doktersvoorschrift
hulpmiddelen, zoals steunzolen, hoorapparaat (onder voorwaarden aftrekbaar),
aangepast schoeisel, kunstgebit, blindenstok,  e.d.
kosten vervoer > 10 km naar specialisten (kopie afsprakenkaart)
dieet op medisch voorschrift met dieetverklaring
niet vergoede deel tandartskosten, huisartskosten,fysiotherapie e.d.
paramedische kosten (o.a. acupunctuur)
studiekosten
Studiekosten zijn vanaf 2022 niet meer aftrekbaar
giftenaftrek
specificatie gedane giften aan goedgekeurde instellingen
Raadpleeg de ANBI lijst via de website: http://www.belastingdienst.nl/
aangewezen algemeen nut beogende instellingen
zie ook de tips
betaalde alimentatie
bedrag, naam, adres, postcode en woonplaats
geboortedatum van ex-partner en B(urger)S(ofi)N(ummer).
BOX 3
jaaropgave saldi privé en spaarrekeningen
1 januari geldt als peildatum. jaaropgave (groene) beleggingen
jaaropgave aandelen en beleggingen met inhouding dividendbelasting
overige vorderingen en contant geld
hypothecaire vorderingen
renteloze vorderingen (o.a. saldi VVE)
woz waarde tweede woning en betaalde erfpacht
bedrag ontvangen huur en betaalde erfpacht bij verhuur woning kan waarde in Box 3 volgens tabel verlagen; is onroerend goed apart te verkopen?
jaaropgave vrijgesteld deel kapitaalverzekeringen
jaaropgave niet vrijgesteld deel kapitaalverzekeringen
vruchtgebruik (eigen) woning
schulden (hypotheek 2e woning, visa, flexkrediet e.d.)