Tips

WIST U DAT

GIFTEN

..Het veel gunstiger is bij het doen van giften om bij notariële akte te schenken aan de instelling waar U elk jaar aan geeft? Zij helpen U graag bij het opstellen ervan. Zo hoeft U geen rekening te houden met de drempelaftrek die geldt over het verzamelinkomen van de beide partners. Het bedrag is dan volledig als gift aftrekbaar. Sinds 1 januari 2014 is dit ook mogelijk bij onderhandse akte.

De Belastingdienst heeft op de website een alfabetische lijst van ANBI geregistreerde instellingen. Wees goed voorbereid en zoek of informeer zelf vantevoren of Uw gift tot de aftrekbare giften behoort.

Maak een print voor Uw dossier. Contributies aan politieke partijen zijn wel aftrekbaar al staan ze niet op de lijst (Belastingdienst.nl).

 

KOSTEN PROVISIE

..Het bedrag dat U aan provisie betaalde bij het afsluiten van een hypotheek was soms niet geheel aftrekbaar is in het jaar van betaling? Er gold een maximum van € 3.630 per belastingplichtige. Op het meerdere was daarnaast de temporiseringsregeling bij vooruitbetaalde kosten van toepassing. Dit betekende concreet dat U het restant van de
betaalde provisie in een looptijd van 30 jaar mocht aftrekken. 12/360 deel van het restantbedrag per jaar. Nu de provisieregeling is afgeschaft in 2013 en vervangen door een andere vorm van bemiddelingsbeloning is dit niet meer van toepassing.

 

MONUMENTENAFTREK

..Dat sinds 2012 geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen monumenten die in Box 1 zijn belast en monumenten die in Box 3 als vermogen worden aangemerkt. Verder zijn de drempels om voor aftrek in aanmerking te komen afgeschaft. Je mag geen afschrijvingskosten op basis van de WOZ waarde meer opvoeren en ook geen vaste lasten. De onderhoudskosten zijn nog maar voor 80% aftrekbaar. Ontvangen subsidies op termijn (bijvoorbeeld van NRF, Nationaal Restauratie Fonds) waarvoor in het jaar van toezegging nog geen rekening is gehouden met de hoogte van de aftrekpost, vormen in het jaar van ontvangst een zogenaamde negatieve persoonsgebonden aftrekpost en zijn dan belast.

..Het verstandig is vantevoren afspraken te maken met  de Inspecteur van het Bureau Monumentenpanden (BBM) als U van plan bent een rijksmonument te gaan verbouwen. Dan weet U in ieder geval zeker welk bedrag U fiscaal als aftrekpost kunt opvoeren. Dat bespaart U later lelijke verrassingen.  Het formulier kunt U downloaden van de website van de belastingdienst. U kunt ook bellen 0800-0543 om het formulier aan te vragen.

 

ZIEKTEKOSTEN

..Als Uw verzamelinkomen tesamen met dat van Uw fiscale partner voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek niet meer dan € 34.404   (€ 34.130 in 2017) bedraagt en U bent ouder dan 65 jaar, dat het bedrag voor specifieke uitgaven soms met 113% mag worden verhoogd. Dit geldt dus voor niet vergoede kosten van o.a. hulpmiddelen zoals hoorapparaten (met uitzondering van de eigen bijdrage), orthopedisch schoeisel e.d. Hierdoor zult U sneller boven de drempel geraken om voor aftrek in aanmerking te komen.Bent U jonger dan 65 jaar dan is dit percentage 40%.  De zorgtoeslag hoeft U niet bij te tellen.
De drempel voor aftrek is 1,65% van het verzamelinkomen met een minimum van € 131 bij een verzamelinkomen tot €7.647 (2017  € 129 tot € 7.586). Voor een gezamenlijk drempelinkomen geldt het dubbele bedrag als drempel  € 262 bij € 15.294 ( 2017: € 258 bij inkomen € 15.172).

 

LIJFRENTE

..0 in 2011 voor het laatst premies van het volgend jaar die waren betaald voor 1 april terug kon wentelen. In 2018 betaalde premies kunnen niet meer worden teruggewenteld naar 2017.

..Als ondernemer of bij staking onderneming heb je nog een halfjaar langer de tijd om een eventueel stamrecht of FOR onder te brengen in in bancaire lijfrenterekening of bij een verzekeringsmaatschappij.

 

BIJLEENREGELING

..Als U de eigen woning verkoopt en U ontvangt hiervoor een bedrag dat hoger is dan de eigen woning schuld die er op rust, wordt U geacht de verkoopwinst in Uw nieuwe woning te investeren. Als U de nieuwe woning geheel financiert met een hypotheek mag U slechts naar rato het deel van de kosten en de rente fiscaal aftrekken nadat het bedrag van de nieuwe hypotheek is verminderd met het bedrag van de overwaarde van de oude woning, oftewel de eigen woningreserve moet eerst worden teruggebracht tot nihil. Het bedrag van de nieuwe hypotheek mag echter wel minimaal even hoog zijn als Uw oude hypotheek, tenzij de nieuwe woning minder heeft gekost. De eigen woningreserve blijft 3 jaar staan. Dus als U niet binnen drie jaar een nieuwe woning koopt, bent U verlost van deze verplichting.
Let op, het is een ingewikkelde regeling, dus voor gecompliceerde gevallen, zoals meerdere woningen en fiscaal partnerschap, adviseer ik U de website van de belastingdienst na te lezen.

 

HYPOTHEEKRENTE

Vanaf 2013 geldt voor nieuwe hypotheken de regel dat rente alleen nog aftrekbaar is als een verplichting tot aflossing van de hypotheekschuld in 30 jaar is aangegeaan. Voor bestaande hypotheekschulden die worden omgezet blijven nog de oude regels van toepassing.

 

ERFPACHT

..Als U geld leent om de erfpacht af te kopen hoort dit bij de onder de eigenwoningschuld vallende geldleningen. De rente is dus aftrekbaar. Het afkoopbedrag van de erfpacht echter niet.

 

BEWAARTERMIJN

..Particulieren worden geacht hun administratiegegevens inzake de aangifte 5 jaar lang te bewaren. Voor ondernemers met een omzetbelastingnummer is deze termijn 7 jaar.

 

WERKRUIMTE

..Sedert 2009 is hetdoor een uitspraak van de rechtbank Arnhem in bepaalde gevallen mogelijk aftrek te claimen voor werkruimte thuis. Op de website van de Belastingdienst staat een rekenhulpprogramma dat duidelijk aangeeft wanneer het wel en wanneer het niet kan. Dit is van toepassing als iemand voor zichzelf begint of een woning gaat huren. Als in het verleden van een bestaande onderneming geen recht was op deze aftrek, zal zonder bijzondere omstandigheid in de situatie van de onderneming niet zo maar wel aftrek voor kosten van werkruimte thuis mogen worden opgevoerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ingrijpende verbouwing om de ruimte geschikt te maken. Dat heet dan heretikettering van de situatie.
Hoofdregel in de oude regeling blijft: U moet voldoen aan de eis dat het gaat om een verzelfstandigde werkruimte: bijv. met eigen opgang, sanitair, keuken e.d. Een zolderkamer die uitsluitend voor de onderneming wordt gebruikt valt dus af. Daarnaast moet U ook voldoen aan de inkomenseis dat U meer dan 70% van de winst in of vanuit de werkruimte behaalt en tenminste 30% van die winst aan het werken in de werkruimte is toe te rekenen.
In de oude regeling blijft gelden: Als U een eigen woning heeft en U voldoet als ondernemer aan de twee bovengnoemde criteria dan nog is slechts als huur het bedrag aftrekbaar dat overeenkomt met 4% van de waarde van Uw woning van het verzelfstandigde deel .Dit deel verhuist dan naar BOX 3 en wordt belastmet 30% over diezelfde 4%. ( In 2017 gewijzigd, andere tarieven).De hypotheekrente over dit deel mag U dan ook niet in box 1 aftrekken. Alle overige kosten zoals energie, inrichting e.d. zijn niet aftrekbaar Alleen gereedschap en apparatuur valt niet onder de aftrekbeperking. Bij huur van een verzelfstandigde ruimte naast het deel waarin U woont, is een evenredig deel van de kosten van de huur aftrekbaar van de winst. U moet dan tevens voldoen aan de twee bovengenoemde criteria.

.. De korting voor gemengde kosten (Oort Korting) vanaf 2017  voor ondernemers in de Inkomstenbelasting is vastgesteld op 20% ( tot 2016 was dit 26,5%). Het geldt voor kleine zelfstandigen, vof’s en maatschappen. Voor bv’s en nv’s blijft het percentage 26,5% of het vaste bedrag van € 4.500.

 

AUTO NIET OP DE ZAAK

..Als U met de privé auto ook zakelijke ritten maakt, kunt U de gereden zakelijke kilometers x 0,19 cent op de winst in mindering brengen. U moet deze administratie dan wel kunnen. overleggen als de belastingdienst daar om vraagt. Een schatting zal de belastingdienst niet makkelijk kunnen overtuigen. Overleg dit met Uw adviseur.

 

ZELFSTANDIGENAFTREK

..Met ingang van 2010 is de zelfstandigenaftrek beperkt tot het bedrag van de winst die in dat jaar is genoten. Uitzondering geldt voor ondernemers die in aanmerking komen voor de extra aftrek voor starters. Niet aftrekbare zelfstandigenaftrek van enig jaar wordt maximaal 9 jaar voortgewenteld om in een toekomstig jaar alsnog te worden verrekend met winst. Vanaf 2012 wordt het een vast bedrag van €7.280.
.Als U 65 jaar bent geworden en U stopt niet met de onderneming vervalt wel 50% van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers in het eerstvolgende jaar (Dat bedrag is € 3.640).
De MKB-winstvrijstelling is  14% en is niet langer gekoppeld aan de zelfstandigenaftrek. Voor 2018 en 2017  is het percentage eveneens vastgesteld op 14%. Deze vrijstelling wordt berekend over de winst na vermindering met  zelfstandigenaftrek.

 

AFSCHRIJVINGSTERMIJN

..U mag op apparatuur zoals computers nog slechts 20% per jaar afschrijven.
Vanwege de crisismaatregelen mocht U vanaf 1 juli  tot 31 december 2013 wederom tijdelijk gebruik maken van de willekeurige afschrijvingsregeling. Dit komt er op neer dat U van investeringen in deze periode 50% mocht afschrijven. Daarna gold weer het percentage van 20%. Uiteindelijk blijft de afschrijvingstermijn 5 jaar.

 

HEFFINGSKORTINGEN

..De heffingskorting voor de minstverdienende partner sinds 2009 in 15 jaarwordt afgebouwd.  De afbouw gaat in jaarlijkse stappen van 6 2/3 °k. In 2010 ging er dus 13 1/3 % van af. Oftewel van 1.987 – 264 bleef 1.723 over.
In 2018 is van deze heffingskorting nog € 755 over (2017: € 902).

..Er ook een inkomensafhankelijke combinatiekorting bestaat.
In  2018 is het bedrag € 1.052 vermeerderd met maximaal € 1.749 ,totaal € 2.801 (2017: € 1.043 plus maximaal € 1.735 totaal € 2.778).
Voor alleenstaande werkende ouder of bij gehuwde of samenwonenden wordt dit toegekend aan de minstverdienende partner bij een inkomen uit werk van € 4.934 ( 2017: € 4.857) en een kind jonger dan 12 jaar dat minimaal 6 maanden tot het huishouden behoorde. Het inkomensafhankelijke deel wordt in 2018 berekend over 6,159% van het inkomen boven € 4.934 (2017: 6,159% boven € 4.895).

.. Er geen ouderschapsverlofkorting meer bestaat.

.. De kindertoeslag heffingsvrij vermogen in Box 3  al in 2012 is afgeschaft.

.. De werkbonus geldt voor werknemers met een laag arbeidsinkomen. De bonus kon tot 2018 maximaal € 1.119 bedragen .

Voorwaarden:

– bij aanvang 2017 63  jaar  was  (2016: 62 jaar maar nog geen 64 jaar)

-inkomen 2017  minimaal € 19.758 en maximaal € 35.135

-bedrag bonus (2017)  58,1% bij inkomen vanaf € 19.758  daarboven 6,75% korting tot inkomen van € 35.135  en daarboven 0.

-vanaf 1 januari 2018  de werkbonus helemaal is afgeschaft.

.. Het kindgebonden budget vanaf 2015 een aantal van de kindregelingen vervangt: o.a. alleenstaande ouderkorting. Afhankelijk van de hoogte van Uw inkomen is binnen het budget € 3.050 meer ruimte voor alleenstaande ouders. Ook  onderwijsbijdragen en tegemoetkoming schoolkosten voor 16 en 17 jarigen vanaf augustus maken hier deel van uit.

-het heffingsvrij vermogen in Box 3 per 1 januari 2018 is verhoogd van € 25.000 naar € 30.000 per partner.

PARTNERBEGRIP

.. Sinds 1 januari 2011 automatisch als fiscale partners worden aangemerkt:
– gehuwden, tenzij zij nieto (meer) op hetzelfde adres zijn ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) en een verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed hebeen aangevraagd.
– geregistreerde partners, tenzij zij niet op hetzelfde adres in de GBA zijn ingeschreven en zij hun partnerschapscontract hebben ontbonden.
– ongehuwd samenwonenden die tenminste aan een van de volgende vereisten voldoen:
1. notarieel samenlevingscontract of
2. samen een kind hebben of
3. een van hen heeft een kind van de ander als eigen kind erkend of
4. tenminste een van hen in de pensioenregeling van de ander is aangemeld of
5. zij bewonen samen een woning die voor hen een eigen woning is.
Met ingang van 2012 zijn ook fiscale partners: samenwonenden die op hetzelfde adres zijn ingeschreven als daar ook een minderjarig kind van een van beiden staat ingeschreven. (Bron: Elseviers almanak 2012 blz. 31).