Tips

WIST U DAT

GIFTEN

..Het veel gunstiger is bij het doen van giften om bij  akte te schenken aan de instelling waar U elk jaar aan geeft? Zij helpen U graag bij het opstellen ervan. Zo hoeft U geen rekening te houden met de drempelaftrek die geldt over het verzamelinkomen van de beide partners. Het bedrag is dan volledig als gift aftrekbaar. Sinds 1 januari 2014 is dit ook mogelijk bij onderhandse akte.

De Belastingdienst heeft op de website een alfabetische lijst van ANBI geregistreerde instellingen. Wees goed voorbereid en zoek of informeer zelf vantevoren of Uw gift tot de aftrekbare giften behoort.

Maak een print voor Uw dossier. Contributies aan politieke partijen zijn wel aftrekbaar al staan ze niet op de lijst (Belastingdienst.nl).

HEFFINGSRENTE

..De Belastingdienst rente berekent vanaf 1 juli na het aangiftejaar als je de aangifte Inkomstenbelasting indient na 1 mei. Ze moeten dan wel binnen 19 weken de aanslagen opleggen. Als wordt afgeweken mogen ze nog doorrekenen tot 6 weken na het opleggen van de aanslag.

Vanaf 1 juli 2023 wordt voor de IB 6% rente in rekening gebracht. Vanaf 1 januari 2024 is dit 7,5%. Voor de Vennootschapsbelasting is dit 10%.

MONUMENTENAFTREK

..Vanaf 1 januari 2019 gelden nieuwe regels. Dan kun je niets meer aftrekken van de Inkomstenbelasting. Nu kun je een subsidie van maximaal 38%  aanvragen voor kosten om je Rijksmonument in goede staat te houden. Daar valt een nieuwe badkamer of keuken niet onder, maar wel bijvoorbeeld stucwerk of schilderwerk. De subsidie over 2024 is pas aan te vragen tussen 1 maart en 30 april 2025 en wordt verstrekt door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

ZIEKTEKOSTEN

..Als Uw verzamelinkomen samen met dat van Uw fiscale partner voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek niet meer dan € 50.035 (€45.695  in 2023) bedraagt en U heeft recht op AOW, dat het bedrag voor specifieke uitgaven soms met 113% mag worden verhoogd. Dit geldt dus voor niet vergoede kosten van o.a. hulpmiddelen zoals hoorapparaten (met uitzondering van de eigen bijdrage), orthopedisch schoeisel e.d. Hierdoor zult U sneller boven de drempel geraken om voor aftrek in aanmerking te komen. Bent U nog niet AOW gerechtigd dan is dit percentage 40%.  De zorgtoeslag hoeft U niet bij te tellen.

LIJFRENTE

.. in 2011 voor het laatst premies van het volgend jaar die waren betaald voor 1 april terug kon wentelen. In 2024 betaalde premies kunnen niet meer worden terug gewenteld naar 2023.

..Als ondernemer of bij staking onderneming heb je nog een halfjaar langer de tijd om een eventueel stamrecht of FOR onder te brengen in in bancaire lijfrenterekening of bij een verzekeringsmaatschappij.

 

BIJLEENREGELING

..Als U de eigen woning verkoopt en U ontvangt hiervoor een bedrag dat hoger is dan de eigen woning schuld die er op rust, wordt U geacht de verkoopwinst in Uw nieuwe woning te investeren. Als U de nieuwe woning geheel financiert met een hypotheek mag U slechts naar rato het deel van de kosten en de rente fiscaal aftrekken nadat het bedrag van de nieuwe hypotheek is verminderd met het bedrag van de overwaarde van de oude woning, oftewel de eigen woningreserve moet eerst worden teruggebracht tot nihil. Het bedrag van de nieuwe hypotheek mag echter wel minimaal even hoog zijn als Uw oude hypotheek, tenzij de nieuwe woning minder heeft gekost. De eigen woningreserve blijft 3 jaar staan. Dus als U niet binnen drie jaar een nieuwe woning koopt, bent U verlost van deze verplichting.
Let op, het is een ingewikkelde regeling, dus voor gecompliceerde gevallen, zoals meerdere woningen en fiscaal partnerschap, adviseer ik U de website van de belastingdienst na te lezen.

 

HYPOTHEEKRENTE

Vanaf 2013 geldt voor nieuwe hypotheken de regel dat rente alleen nog aftrekbaar is als een verplichting tot aflossing van de hypotheekschuld in 30 jaar is aangegaan. Voor bestaande hypotheekschulden die worden omgezet blijven nog de oude regels van toepassing.

Het percentage van de aftrek is in 2024 verlaagd naar 36,97%  voor degene die in de hoogste tariefschijf valt voor de Inkomstenbelasting met een inkomen tot € 75.518. In 2023 was dit al verlaagd naar 36,93%. Van het eigen woningforfait bij huizenbezitters zonder hypotheek is niet alles meer onbelast.

 

ERFPACHT

..Als U geld leent om de erfpacht af te kopen hoort dit bij de onder de eigenwoningschuld vallende geldleningen. De rente is dus aftrekbaar. Het afkoopbedrag van de erfpacht echter niet.

 

BEWAARTERMIJN

..Particulieren worden geacht hun administratiegegevens inzake de aangifte 5 jaar lang te bewaren. Voor ondernemers met een omzetbelastingnummer is deze termijn 7 jaar.

 

WERKRUIMTE

..Sedert 2009 is het door een uitspraak van de rechtbank Arnhem in bepaalde gevallen mogelijk aftrek te claimen voor werkruimte thuis. Op de website van de Belastingdienst staat een rekenhulp programma dat duidelijk aangeeft wanneer het wel en wanneer het niet kan. Dit is van toepassing als iemand voor zichzelf begint of een woning gaat huren. Als in het verleden van een bestaande onderneming geen recht was op deze aftrek, zal zonder bijzondere omstandigheid in de situatie van de onderneming niet zo maar wel aftrek voor kosten van werkruimte thuis mogen worden opgevoerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ingrijpende verbouwing om de ruimte geschikt te maken. Dat heet dan her etikettering van de situatie.
Hoofdregel in de oude regeling blijft: U moet voldoen aan de eis dat het gaat om een verzelfstandigde werkruimte: bijvoorbeeld met eigen opgang, sanitair, keuken e.d. Een zolderkamer die uitsluitend voor de onderneming wordt gebruikt valt dus af. Daarnaast moet U ook voldoen aan de inkomenseis dat U meer dan 70% van de winst in of vanuit de werkruimte behaalt en tenminste 30% van die winst aan het werken in de werkruimte is toe te rekenen.
In de oude regeling blijft gelden: Als U een eigen woning heeft en U voldoet als ondernemer aan de twee bovengenoemde criteria dan nog is slechts als huur het bedrag aftrekbaar dat overeenkomt met 4% van de waarde van Uw woning van het verzelfstandigde deel .Dit deel verhuist dan naar BOX 3 en wordt belast met 30% over diezelfde 4%. ( Fictief rendement).De hypotheekrente over dit deel mag U dan ook niet in box 1 aftrekken. Alle overige kosten zoals energie, inrichting e.d. zijn niet aftrekbaar Alleen gereedschap en apparatuur valt niet onder de aftrekbeperking. Bij huur van een verzelfstandigde ruimte naast het deel waarin U woont, is een evenredig deel van de kosten van de huur aftrekbaar van de winst. U moet dan tevens voldoen aan de twee bovengenoemde criteria.

Voor verhuur aan de eigen BV geldt de terbeschikkingstellingsregeling.

GEMENGDE KOSTEN

.. De korting voor gemengde kosten (Oort Korting) vanaf 2017  voor ondernemers in de Inkomstenbelasting is vastgesteld op 20% . Het geldt voor kleine zelfstandigen, vof’s en maatschappen. Voor bv’s en nv’s blijft het percentage 26,5% of het vaste bedrag van € 5.600 (€ 5.100 in 2023).

 

AUTO NIET OP DE ZAAK

..Als U met de privé auto ook zakelijke ritten maakt, kunt U de gereden zakelijke kilometers x 0,23 eurocent(was  0,21) op de winst in mindering brengen. U moet deze administratie dan wel kunnen. overleggen als de belastingdienst daar om vraagt. Een schatting zal de belastingdienst niet makkelijk kunnen overtuigen. Overleg dit met Uw adviseur.

 

ZELFSTANDIGENAFTREK

..Met ingang van 2010 is de zelfstandigenaftrek beperkt tot het bedrag van de winst die in dat jaar is genoten. Uitzondering geldt voor ondernemers die in aanmerking komen voor de extra aftrek voor starters. Niet aftrekbare zelfstandigenaftrek van enig jaar wordt maximaal 9 jaar voort gewenteld om in een toekomstig jaar alsnog te worden verrekend met winst. Vanaf 2024 is het een  bedrag van €3.750 (2023: 5.030).
.Als U AOW gerechtigd bent geworden en U stopt niet met de onderneming vervalt wel 50% van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers in het eerstvolgende jaar .Dat bedrag is € 1.875 (2023:€ 2.515).

Uiteindelijk zal in 2027 nog slechts € 900 overblijven.
De MKB-winstvrijstelling is  niet langer gekoppeld aan de zelfstandigenaftrek. Voor 2023  is het percentage  vastgesteld op 14%. Vanaf 2024 is dit verlaagd naar 13,31 % Deze vrijstelling wordt berekend over de winst na vermindering met  zelfstandigenaftrek. Als er sprake is van verlies komt 13,31 c.q. 14% van het bedrag niet in aanmerking voor verliesverrekening.

De extra startersaftrek is in de eerste 3 jaren € 2.123.

Daarnaast geldt nog een extra aftrekbeperking van de ondernemersaftrek . In 2024 36,97% en in 2023 36,93%  van de ondernemersaftrek (zie ook bij hypotheekrente)

..De drempel voor de kleinschaligheidsaftrek bij de Investeringsafrek is verhoogd van  € 2.600 in 2023 naar € 2.800 in 2024.

AFSCHRIJVINGSTERMIJN

..U mag op apparatuur zoals computers nog slechts 20% per jaar afschrijven.
De afschrijvingstermijn gaat in  5 jaar. In het eerste  jaar  mag naar rato van de periode na aankoop worden afgeschreven.

HEFFINGSKORTINGEN

..De heffingskorting voor de minstverdienende partner sinds 2009 in 15 jaar is afgebouwd.
In 2023 verviel de hele regeling.

.. Er ook een inkomensafhankelijke combinatiekorting bestaat.

.. Er geen ouderschapsverlofkorting meer bestaat.

.. De kindertoeslag heffingsvrij vermogen in Box 3  al in 2012 is afgeschaft.

.. Het kindgebonden budget vanaf 2015 een aantal van de kindregelingen vervangt: o.a. alleenstaande ouderkorting. Ook  onderwijsbijdragen en tegemoetkoming schoolkosten voor 16 en 17 jarigen vanaf augustus maken hier deel van uit.

.. Het heffingsvrij vermogen in Box 3 per 1 januari 2023 is verhoogd van  naar € 57.000 per partner. In 2024 is dit ongewijzigd.

.. Groen beleggen nog altijd een vrijstelling van maximaal € 71.251 ( in 2023: € 65.072) oplevert in Box 3. Ook wordt over het bedrag van de vrijstelling nog 0,7 % heffingskorting berekend. Vanaf 2025 gaat de vrijstelling naar  30.000 per partner.

Voor fiscale partners geldt het dubbele bedrag .

PARTNERBEGRIP

.. Sinds 1 januari 2011 automatisch als fiscale partners worden aangemerkt:
– gehuwden, tenzij zij niet (meer) op hetzelfde adres zijn ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) en een verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed hebben aangevraagd.
– geregistreerde partners, tenzij zij niet op hetzelfde adres in de GBA zijn ingeschreven en zij hun partnerschapscontract hebben ontbonden.
– ongehuwd samenwonenden die tenminste aan een van de volgende vereisten voldoen:
1. notarieel samenlevingscontract of
2. samen een kind hebben of
3. een van hen heeft een kind van de ander als eigen kind erkend of
4. tenminste een van hen in de pensioenregeling van de ander is aangemeld of
5. zij bewonen samen een woning die voor hen een eigen woning is.
Met ingang van 2012 zijn ook fiscale partners: samenwonenden die op hetzelfde adres zijn ingeschreven als daar ook een minderjarig kind van een van beiden staat ingeschreven.  Hou voor  wijzigingen de website van de Belastingdienst in de gaten.